SLOCOLD
Home
About SLOCOLD
Membership
Organisation
History
Publications
Activities
DAMS
Interactive map
Dam list
library
About
Journal SLOCOLD
Bulletin SLOCOLD
Articles - International
Templates
icold
About ICOLD
European club
Questions
links
Fam. associations Slov.
Journals & Magazines
Fam. assoc. World
Support members
 

BULLETIN

ENG/SLO

SLOCOLD bulletins (in Slovene)

Bulletin No. 16

HE Brežice in drugi aktualni projekti v zvezi s pregradami, Brežice, 2016

 • Brenčič, Kvaternik: Akumulacijski bazen HE brežice
 • Širca: Ukrepi za prilagoditev ne krško na stanje po izgradnji HE Brežice
 • Orel, Dragović: Uporaba BIM orodij pri projektiranju HE Brežice
 • Hudoklin: Krajinskoarhitekturne ureditve na desnem bregu bazena HE Brežice
 • Vanič: Naravovarstvene ureditve in ukrepi v sklopu HE Brežice in njihova implementacija
 • Kvaternik: Kronologija izgradnja pregrade HE Brežice v sliki
 • Močnik: Prikaz ureditev HE Mokrice
 • Goršak, Močnik: energetske karakteristike HE Piva
 • Brenčič, MOčnik: Optimalno izkoriščanje voda Gornje Zete
 • Poglej vsebino

Bulletin No. 13

Dams - recent experiences on research, design, construction and service
(skupno posvetovanje SLOCOLD in MACOLD, nadomešča 13. posvetovanje SLOCOLD

 • Kryžanowski: Possibilities of exploitation of hydroelectric power potential in Slovenia
 • Tančev, Petkovski, Mitovski: Dam construction practice in Macedonia – past, present, future
 • Humar, Kryžanovski: Dam safety in Slovenia
 • Andonov – Chento: Energy-economic opportunities and values of the system hydropower Crna Reka
 • Širca, Rodić: Krško HPP on the Sava river: current Slovenian experience on run-of-river HPP construction
 • Planinc, Gams, Humar, Schnabl: The effect of accumulation reservoir on the dynamic response of gravity dams
 • Brinšek, Žvanut: Technical and environmental monitoring of the impact area of the dams managed by Savske elektrarne Ljubljana Ltd
 • Mikoš, Kryžanovski: Debris-flow breakers as an unconventional dam type
 • Mihajlovski, Milovanović, Churilov: Designing and construction of reservoir system with dams in Buchim, Radovish
 • Mitovski, Kokalanov, Petkovski: Stress analysis of concrete gravity dam
 • Mircevska. Bickovski, Manova: ADAD-ver1-IZIIS software
 • Đoković, Šušić: Geomechanical qaultiy control of materials building in embankment dam "Rovni"
 • Dosevska, Ilievski: Dam "Knezevo" within the multipurpose project of the hydro-system "Zletovica"-Probistip
 • Petkovski, Mitovski: Contribution towards the procedure for choice on optimal type of dam
 • Goltz, Aufleger, Dornsträdter, Mangarovski: Distributed fiber optic temperature measurements in embankment dams with central core – new benchmark for seepage monitoring
 • Špago, Jovanovski, Špago: Formation of numerical model and interaction matrix for carbonate rock mass around hydrotechnical tunnel
 • Poglej vsebino

Bulletin No. 12

Varnost pregrad v Sloveniji, Krško, marec 2010

 • Galonja: Pregled tehničnih predpisov s področja graditve pregrad
 • Šestan: Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v povezavi s pripravljenostjo na poplave oziroma njim podobne učinke poplavnega vala ob porušitvi visoke pregrade
 • Mihailov, Dojčinovski, Vidrih, Sinčič, Godec: Seizmološko opazovanje pregrad
 • Banovec: Velike pregrade kot kritična infrastruktura
 • Prnaver: Tehnično opazovanje gradbenih objektov - monitoring hidroelektrarn na reki Dravi
 • Ravnikar Turk: Tehnično opazovanje pregrade HE Boštanj
 • Globevnik: Realnost nadzora in ukrepanja na večnamenskih pregradah v Sloveniji
 • Blažej, Rejec, Komel: Tehnično opazovanje pregrad hidroelektrarn na Soči in ČHE Avče
 • Koren: Predlog za ustanovitev strokovne komisije za varnost velikih pregrad
 • Poglej vsebino

Bulletin No. 8

Aktualne teme v pregradnem inženirstvu, Nova Gorica, 26. maj 2006

 • Stamatovska: Seismic safety of Structures; Case study: Probabilistic methodological approach to definition of seismic input
 • Mirčevska, Bickovski, Garevski: Assessment of dynamic stability of rock-fill dam
 • Smolar-Žvanut: Presoja vplivov na okolje za črpalno hidroelektrarno Avče
 • Sedej: Določanje cone mešanja z uporabo programskega paketa CORMIX pri točkovnih vtokih v vodno telo
 • Sinčič, Vidrih, Godec, Gostinčar: Posodobitev seizmičnega monitoringa na pregradi Vogršček
 • Poglej vsebino

Bulletin No. 7

Tehnična in okoljska problematika gradnje verige HE na spodnji Savi, Sevnica, 7. april 2005

 • Širca: Predstavitev objektov HE Blanca in HE Krško
 • Urbanc-Berčič: Inventarizacija habitatnih tipov ob reki Savi za potrebe izgradnje HE na spodnji Savi
 • Sedej, Atanasova, Stojič, Kompare: Napoved kvalitativnih sprememb v akumulacijah hidroelektrarn na spodnji Savi
 • Zajc, Šušteršič, Ercegovič, Petrič: Preprečevanje nastanka razpok v strjujočem masivnem betonu
 • Smolar-Žvanut, Povž, Kryžanowski: Vpliv zajezitev in odvzemov vode iz vodotokov na vodni ekosistem
 • Povž, Kryžanowski: Ribje steze kot naravovarstveni ukrep za ohranjanje biodiverzitete v reki Savi - Slovenija
 • Poglej vsebino

Bulletin No. 6

Aktualne teme v pregradnem inženirstvu, Imos Holding d.d., Ljubljana, 15. april 2004

 • Gaisbauer: NW-IALAD - Network Integrity Assessment of Large Concrete Dams
 • Planinc, Gams, Arnšek: Vpliv velikosti in oblike akumulacijskega bazena na dinamični odziv težnostne pregrade
 • Brilly, Vidmar: Program za odločanje pri upravljanju z vodarskimi sistemi River Ware
 • Četina, Zakrajšek, Žagar, Brecelj, Širca: Optimizacija obratovanja HE na Savi - II faza
 • Prnaver: Avtomatizacija tehničnega opazovanja gradbenih objektov HE na Dravi
 • Brenčič, Širca: Seizmološko opazovanje pregrade Vogršček
 • Ravnikar-Turk, Logar: Analiza obnašanja zemeljske pregrade Drtijščica
 • Poglej vsebino

Bulletin No. 5

Aktualne teme v pregradnem inženirstvu, ZAG, Ljubljana, 9. maj 2003

 • Marijan Poljak: Geološka zgradba Slovenije
 • Renato Vidrih: Potresna dejavnost Slovenije
 • Peter Sinčič, Renato Vidrih: Opazovanje seizmičnosti v Sloveniji
 • Vladimir Mihailov: Seizmično opazovanje velikih pregrad
 • Matjaž Godec, Renato Vidrih: Opazovanje seizmičnosti na območju velikih pregrad
 • Branko Zadnik: Projektna potresna obtežba ob upoštevanju varnosti pregradnega objekta in ogroženosti dolvodnega področja
 • Ljubomir Tančev: Pregrade v Makedoniji
 • Trifun Paskalov: Kaj storiti s pregradami in akumulacijami: graditi nove ali porušiti obstoječe?
 • Poglej vsebino

Bulletin No. 4

Tehnologije v pregradnem inženirstvu - novejša izvedbena dela na slovenskih pregradah, Fala, 14. junij 2002

 • Turk, Žvanut, Žiberna: Uporaba hidrostatskega horizontalnega inklinometra pri meritvah posedkov pregrade Drtijščica
 • Koren: Seizmološka opazovanja velikih pregrad v Republiki Sloveniji
 • Ciuha: Sanacija hidravličnih razmer v podslapju HE Vrhovo za omejitev nadaljnjega poglabljanja dna struge pod jezom
 • Šušteršič: Uporaba polimerov pri sanaciji preliva pregrade Moste
 • Rajh, Dobnikar, Milič: Gradbeni vidik posodobitve objektov hidroelektrarn na reki Dravi
 • Leskovar, Brinšek: Sanacija pregrade HE Medvode
 • Rejec, Komel: Obnova in doinstalacija HE na Soči - HE Doblar II in HE Plave II
 • Ferjan: Denivelacija gladine na prodni pregradi Javornik z uporabo natege
 • Kryžanowski: Analize ustreznosti abrazijsko odpornih oblog na evakuacijskih objektih pregrad
 • Poglej vsebino

Bulletin No. 3

Bulletin No. 1 and 2

Ljubljana, 13. april 1995

 • Zadnik, Krupenko: Varnost pregradnega objekta HE Mariborski otok
 • Četina: Hidravlični izračun valov vsled porušitev pregrad
 • Čehovin: Položaj hidravličnih modelnih raziskav v slovenskem prostoru
 • Kryžanovski: Ekološke sanacije v EES - primer sanacije Zbiljskega jezera
 • Janežič, Kogovšek: Jez na Savi za Jedrsko elektrarno Krško - opazovanje in vzdrževanje jezu
 • Brinšek: Analiza drenažnega sistema za HE Mavčiče
 • Stojič, Povž: Umetno drstišče pod pregrado za HE Mavčiče
 • Zadnik: Ocena varnosti obstoječih pregrad na reki Dravi v Sloveniji
 • Kryžanovski: Samodejni dvig zapornice na pregradi Mavčiče
 • Poglej vsebino

SLOVENSKI NACIONALNI KOMITE ZA VELIKE PREGRADE

Hajdrihova 4
1000 Ljubljana

Tel: +386 1 4776-222
Fax: +386 1 2510-527
E-mail: slocold(at)slocold.si
Webmaster: Andrej Sedej © SLOCOLD